Dogodki

O nas

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«. Projekt je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije.

Glavni namen projekta je PREVENTIVA pred kršitvami predpisov s področja delovnega prava in varnosti ter zdravja pri delu. Na ta način poskušamo okrepiti svetovalno in posredovalno vlogo Inšpektorata za delo.

Aktivnosti s katerimi že dosegamo zastavljene cilje so:

  • promocija mirnega reševanja sporov na delovnem mestu,
  • izvajanje mediacij med delavcem in delodajalcem,
  • delavnice oziroma predavanja o pomembnih informacijah v zvezi z izvajanjem zakonodaje za vse udeležene na trgu dela – zlasti na temo varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Vse naše aktivnosti so namenjene zlasti delodajalcem, sicer pa vsem akterjem na trgu dela (posebno pozornost namenjamo manjšim delodajalcem, ki imajo zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov praviloma omejene možnosti za tovrstno preprečevanje delovnih sporov).

Varno delo na delovnem mestu

V okviru projekta izvajamo zelo zanimiva predavanja o temah s področja varnosti in zdravja pri delu. Delodajalci na predavanjih prejmejo kakovostne, ažurne in konkretne informacije o tem, kakšne so njihove realne obveznosti iz naslova zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. Vsebine predavanj so klasične teme s tega področja (kot. npr. ocenjevanje tveganj, usposabljanje za varno delo, promocija zdravja na delovnem mestu) in teme, kjer se poglobljeno lotevamo posebnih problematik (COVID-19 in delodajalci, nezgode pri delu, ergonomija na delovnem mestu ipd.) ali posebnosti na področju varnosti in zdravja za določene skupine delavcev (starejši delavci, delavci s statusom invalida itd.). Kvaliteto informacij zagotavljata predavatelja, ki sta pred delom na projektu dolga leta opravljala delo inšpektorjev za področje varnosti in zdravja pri delu. Udeležencem predavanj ter vsem zainteresiranim pa sta predavatelja na voljo tudi izven predavanj za strokovno pomoč v zvezi z vprašanji zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem

Delodajalcem in delavcem kažemo poti, kako razreševati konflikte na miren način, pomagamo pa jim tudi v njihovih konkretnih sporih. V ta namen na projektu dve mediatorki posredujeva v sporih, konfliktih in nesoglasjih na delovnem mestu po vsej državi. Na delavnicah in predavanjih ozaveščava o pomenu mirnega razreševanja sporov v delovnem okolju in o preventivnih ukrepih, ki preprečujejo, da bi se spori na delovnem mestu razrasli v vojne, ki hromijo delovno vnemo in produktivnost. S strokovno pomočjo pomagava strankam delovnega razmerja tudi pri delovnopravnih vprašanjih in zagatah. V štirih letih projekta sva izvedli že več kot 100 mediacij, v njih pa se je spor razrešil sporazumno v več kot 80%.